Construint un mercat i un ecosistema empresarial. La importància de la col·laboració oberta.

Publicat el 12/01/2009 - Jocs

Compartir recursosEconomia distribuïdaComunitats / XarxesJocsTICsFent analògic allò digitalTreball en xarxaEstratègies empresarialsEmpresa 2.0

Contribuïdors: Juan Freire

Construint un mercat
Introducció
 
Tot i que els mercats són agents ubics que conformen la dinàmica sòcio-econòmica, el seu funcionament és de vegades malinterpretat o, al menys, molt poc conegut. D'aquesta manera, moltes de les crítiques o defenses del capitalisme fallen per no incorporar, o fer-ho de forma errònia, un element essencial per comprendre els processos que afecten a les nostres societats.

Per altra banda, la digitalització del coneixement i la irrupció de l'Internet han modificat de manera dràstica l'escenari en el qual es desenvolupen les forces econòmiques. En particular, desapareixen o es redueixen les barreres a la comunicació i la col·laboració que justificaven, en gran mesura, l'organització empresarial en el món analògic. Així, la reducció de costos i temps que permet les tecnologies de la informació fa efectiva la col·laboració externa, més enllà dels límits corporatius.

En aquest nou escenari, les polítiques empresarials de protecció del coneixement (i que donen lloc a instruments de protecció de la propietat intel·lectual, com ara les patents) poden no ser efectives, donat que redueixen les possibilitats d'arribar a una base àmplia d'usuaris i de generar processos innovadors oberts, més ràpids, més barats i creatius que els que es desenvolupen dins els límits d'una organització. En un context on els cicles de desenvolupament de nous productes i serveis es redueixen constantment, i en el qual la competència és cada vegada més gran, una estratègia oberta, tot i els riscs que comporta, pot ser molt més efectiva que la convencional basada en la protecció.

La sèrie de jocs que es proposen a continuació pretenen fer reflexionar als jugadors, primer, sobre els fonaments dels mecanismes de mercat i de les estratègies empresarials per, a continuació, demostrar el canvi de paradigma que provoca la reducció de barreres a la col·laboració.


Objectius

a) Comprendre el funcionament dels mercats i els elements bàsics d'una estratègia empresarial.

b) Demostrar el valor dels models oberts (i en xarxa) per al desenvolupament d'iniciatives empresarials (concepte d'empresa oberta, Open Business, o empresa 2.0). Entendre l'efecte que provoca l'Internet en aquests models (reducció de barreres a la comunicació; creació d'un banc comú d'informació).


Fonaments
 
Es proposa un joc d'estratègia seqüencial en el qual es construeixen els elements bàsics d'un mercat i es proposa que els jugadors desenvolupin diferents rols com a consumidors i empresa. A cadascuna de les sèries s'utilitzaran diferents condicions per demostrar com la reducció de barreres determina canvis en el tipus d'estratègies de més èxit per a les empreses.

Per a això es desenvoluparan dues sèries de jocs:

SÈRIE A: Ecosistema de "start-ups" en un "món analògic" (amb barreres; sense col·laboració externa).

SÈRIE B: Ecosistema de "start-ups" en un "món digital", on es permet la col·laboració externa i es crearà una base de coneixement comú. En aquesta segona sèrie de jocs, els jugadors que formen "empreses" s'assignaran a un dels dos tipus d'equips possibles: tancats vs. oberts i col·laboratius. Així, hom podrà avaluar l'eficàcia d'ambdues estratègies.


Elements del joc
 
Els jugadors s'assignen inicialment un d'aquests dos rols: a) "usuari" o consumidor (qui haurà de valorar i adquirir els productes oferts per les empreses), i b) "part d'una empresa" (equip de jugadors l'objectiu del qual és la producció i la comercialització de productes).

Els elements bàsics del joc són:

1. Productes.

Elements físics abstractes que podríem definir com "artefactes". Es pretén dissenyar un mercat tan senzill com sigui possible, per la qual cosa es proposa que les seves transaccions es basin en un únic producte que ha de ser dissenyat i construït per les empreses i les variacions del qual siguin apreciades i avaluades pels usuaris, de forma que existeixin variacions en l'oferta que permetin escollir a la demanda.

Es proposa definir un producte arbitrari (sense un valor funcional real) construït a partir de peces de Lego (o similar). S'establirà un "banc" de peces amb un preu fix que servirà de subministrament a les empreses.

S'establiran unes característiques (condicions mínimes) exigides als productes (per exemple, alçària mínima, número de colors, estabilitat...) i que garanteixin la seva qualitat. Les propietats exigides marcaran les opcions d'innovació per al disseny i la fabricació. Per exemple: si s'estableix una alçària mínima i una estabilitat determinada, la innovació consistiria en la reducció al màxim del número de peces utilitzades per artefacte (i per tant del cost de construcció). Si s'estableix una mida màxima, pot valorar-se per part dels usuaris el número de colors, número de peces o tipus de peces que s'incloguin a cada artefacte.

Els productes poden ser dissenyats (plans, esquemes) per fer més ràpida la seva fabricació i/o facilitar la seva comunicació a d'altres empreses.

2. Empreses.

Es formaran petits grups (2-3 persones) i, a la sèrie B del joc, s'assignaran aleatòriament a una estratègia de joc ("tancat" vs "obert"). Cada equip es dedicarà a: a) dissenyar artefactes, b) comprar als subministradors (la "banca" del joc) les peces necessàries, c) fabricar artefactes, i d) comercialitzar-los. Amb els beneficis obtinguts podran adquirir noves peces i continuar el procés. El seu objectiu final és maximitzar els seus beneficis econòmics.

3. Usuaris.

Una part dels jugadores actuarà com consumidors que han d'avaluar els artefactes oferts per les "empreses" i adquirir els que considerin més convenients. El seu objectiu final és, utilitzant la quantitat de "diners" que rebran periòdicament, maximitzar alguna mètrica relacionada amb els artefactes que compren; per exemple, número d'artefactes, número ponderat per la "qualitat" (mesura d'acord amb la seva adequació a les condicions mínimes definides, veure més amunt).

4. Disseny del Mercat.

S'establirà un "proveïdor" de peces per a la construcció d'artefactes. Els preus de cadascuna de les peces seran fixos i establerts a priori.

S'establirà una "banca" que proporcioni una determinada quantitat de diners inicial a cada empresa (només es finançaran en una ocasió) i que pagui una certa quantitat fixa a cada usuari en cada interacció (equivalent a que cobrin un salari periòdicament, amb el qual han d'enfrontar la compra d'artefactes).

A cada interacció, les empreses oferiran als usuaris artefactes sota un sistema de subhasta (pot definir-se inversa o a la baixa, holandesa, o a l'alça, anglesa). Una vegada un usuari "aturi la subhasta" (si és a la baixa) o ningú altre liciti més (si és a l'alça), podrà seleccionar un (o diversos) artefactes i comprar-los pel preu establert. Aquest procés es repetirà fins que s'esgotin els artefactes o no hagi més ofertes de compra. Les empreses podran retirar els seus artefactes (si no els interessa el preu) per reciclar-los en nous artefactes per futures subhastes.

Cada usuari roman al joc sempre que aconsegueixi cobrir les seves necessitats (comprar un determinat número de productes). Cada empresa roman al joc sempre que no entri en dèficit (o sigui, esgoti els seus diners).

Aquest esquema resumeix les interaccions entre els components del joc:

***********


Dinàmica del joc
 
S'estableixen fases seqüencials que es repeteixen en successives interaccions:


Sèrie A. "Món Analògic"

a) Assignació de finançament inicial (i en una única ocasió) de recursos per part de la banca de cada empresa.
b) Pagament d'un salari a cada usuari per part de la banca.
c) Organització interna de l'empresa, disseny d'artefactes, compra de peces (subministraments) i fabricació d'artefactes.
d) Comercialització (mitjançant subhasta "pública").
e) Revisió de resultats (expulsió d'usuaris i/o empreses que no acompleixen amb els requisits mínims).

Repetició de fases b) a e). A cada fase, l'empresa pot modificar els seus dissenys i estratègia de producció i comercialització en funció d'allò après en les fases prèvies.

Poden repetir-se aquestes fases tantes vegades com es consideri convenient. Finalment, s'establirà un rànquing d'empreses en funció dels seus beneficis econòmics nets. [De forma complementària, pot fer-se el mateix amb els usuaris, tot i que no és aquest l'objectiu principal del joc].


Sèrie B. "Món Digital"

En aquest cas el joc presentarà una dinàmica similar al de la sèrie B, però les "empreses" poden desenvolupar dos tipus d'estratègies. S'assignarà aleatòriament un o altre tipus per sorteig inicialment (alternativament, es podria permetre que cada equip escollís una de les dues estratègies, o inclús que canviés d'estratègia a cada fase). Les estratègies possibles són:
"Empresa tancada". Seguirà una estratègia similar a la indicada per la sèrie A, sense compartir els seus dissenys amb altres empreses.

"Empresa oberta". Cediran els dissenys dels seus artefactes a un reposador comú de coneixements. Per a això, a cada interacció entregaran una còpia (en paper) dels dissenys a un participant que actuï com a "base de dades" o "base de coneixement comú". En successives fases, les empreses obertes podran consultar els dissenys disponibles i utilitzar-los lliurement, bé per la fabricació directa d'artefactes, bé per la seva modificació i millora (en aquest cas, entregaran una còpia de la nova versió a la "base de dades").

En aquesta sèrie B, la dinàmica es modificarà només per permetre la fase d'intercanvi de coneixements (dissenys) entre "empreses obertes".


Idees de joc alternatives

Podria establir-se un mercat complementari de serveis entre empreses, de forma que cada equip podria optar entre dos tipus d'estratègies:

Mixta. A) Dissenyar, muntar i comercialitzar artefactes. B) Proporcionar serveis a d'altres empreses (per exemple, muntatge o venda)

Pura: desenvolupar només l'opció A o B.
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 EspanyaPàgina: 1
Amb el suport de :
Platoniq

Open Business BCC 2008

Càpsula enregistrada durant el Mercat d'Intercanvi de Coneixements Lliures, Barcelona 2008. Organitzat per Platoniq.

MÉS MEDIA: